บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - ผู้ให้บริการด้านรักษาความสะอาดครบวงจรอย่างมืออาชีพ
chubsorn's line official account Chubsorn Enterprise's Facebook Chubsorn Enterprise's Facebook Messenger

บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Contact Center: 095-903-9296, 089-499-9013, 089-142-7447

Email: [email protected]

มาตรฐานการบริการ

บริษัทชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ มุ่งเน้นเป็นอย่างยิ่งในการสร้าง และ รักษามาตรฐานการในการให้บริการแก่ลูกค้า เรามุ่งเน้นหัวข้อหลักต่อไปนี้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

  1. การสรรหาบุคลากร
    บริษัทสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ มีความสามารถที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
  2. การอบรมพนักงาน
    บริษัทมีการอบรมพนักงานขั้นพื้นฐานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และยังคงมรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ในหัวข้อและทักษะที่สูงขึ้น และพัฒนาขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. ตรวจสอบ ควบคุม และประเมินผล
    บริษัมมีการจัดสายตรวจ เพื่อคอยดูแล ตรวจสอบควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และประเมินผลงาน ประสานงาน ประชุมกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การทำงานดำเนินอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานที่วางไว้